Realizować ekologiczne cele

Jak wynika z raportu IPCC – Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, obecnie około 3,3 – 3,6 miliarda ludzi żyje w miejscach określanych jako silnie narażone na skutki zmian klimatu.

Co więcej, kryzys klimatyczny będzie coraz mocniej oddziaływał na nasz stan psychiczny. Jego konsekwencje już dziś dotykają zarówno jednostki, jak i globalne biznesy, ujawniając nowe ryzyka, ale i stwarzając okazję do zrewidowania ekologicznych celów oraz zmiany modeli funkcjonowania.

Świat potrzebuje bezwzględnego przyspieszenia w zakresie transformacji energetycznej i gospodarki cyrkularnej – odejścia od paliw kopalnianych oraz zmniejszenia ilości odpadów.

Coraz większa świadomość

Dążenie do dekarbonizacji stało się elementem europejskiego i światowego porządku prawnego, a wysokopoziomowe cele środowiskowe zostały ujęte w pakiecie Fit for 55 i pakcie klimatycznym COP26. Firmy są świadome konieczności realizacji międzynarodowych postanowień i tworzenia zrównoważonych usług, produktów oraz strategii biznesowych. Raport Harris Poll na zlecenie Google Cloud pokazuje, że 65 proc. kadry kierowniczej w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki chce rozwijać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale nie wie, jak to właściwie zrobić. Potrzeba im przewodnika, który będzie umieć skwantyfikować cele klimatyczne i nimi zarządzać. Oddzielone od siebie procesy oraz rozproszone dane sprawiają bowiem, że dekarbonizacja stanowi wyzwanie. Tymczasem przedsiębiorstwa muszą operować konkretnymi liczbami i utrzymać wysoki poziom przejrzystości w zakresie ESG – mają ku temu motywacje regulacyjne, biznesowe oraz wizerunkowe. Oczekują od nich tego klienci i pracownicy.
Osiągać cele

Firmy i instytucje, stając przed wyzwaniem ograniczenia śladu węglowego czy zmniejszenia generacji odpadów, z jednej strony muszą dostosować się do kolejnych regulacji, z drugiej zaś być krok przed konkurencją – a wszystko to osiągnąć szybko i efektywnie. Wiemy, jakie są cele globalne, wytyczone na przykład przez Fit for 55, ale jakie cele i jak szybko może osiągnąć nasza firma? Światowe wizje wymagają przeniesienia na nasze podwórko i umiejscowienia ich w realiach lokalnych, uwarunkowaniach rynkowych oraz dostosowania do możliwości naszej firmy. Podstawowe więc zadanie to cele i strategia mojej firmy w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Aby przejść przez ten ważny etap, wyznaczania celi i budowania strategii, musimy oczywiście sprawdzić, gdzie jesteśmy dzisiaj, a następnie zdefiniować, gdzie chcemy być w przyszłości. I tu pojawiają się pierwsze wyzwania. Konieczne jest zebranie lub zlokalizowanie jak największej ilości danych, zawierających informacje na temat śladu węglowego (wytwarzanego zarówno bezpośrednio przez naszą firmę, jak i naszych dostawców), czy też na temat naszego obecnego podejścia do gospodarki odpadami. Następnie powinniśmy „zasymulować przyszłość”, odpowiadając m.in. na pytanie, czy mamy odpowiednich ludzi oraz środki, aby dojść do wyznaczonego celu. Określając nierealne, zarówno zasobowo, jak i finansowo, założenia narażamy się na porażkę – finansową oraz wizerunkową. Z drugiej strony, definiując zbyt konserwatywne cele, ryzykujemy, że nasza konkurencja nas wyprzedzi. Już ten pierwszy krok pokazuje, że bez odpowiednich narzędzi pozwalających zasymulować wiele scenariuszy oraz rezultatów ich wdrożenia, osiągnięcie zamierzonych efektów jest niemożliwe. To wyjątkowo ważny i złożony etap, w którym powinny uczestniczyć zarówno zespoły ESG, jak również HR, czy kontroling i finanse – które są w stanie zweryfikować, czy mamy odpowiednich ludzi i adekwatne środki. Dopiero mając tego typu szeroką analizę scenariuszy, zarząd może podjąć decyzję o akceptacji celów i strategii.

Realizować strategię

Mając określoną strategię (vision), powinniśmy przejść do jej realizacji (execusion) – w myśl „Vision without Execution is Hallucination”.

To kolejny bardzo ważny etap. Wiąże się on często ze zmianami, czasami nawet bardzo dużymi. Należy go potraktować jak każdy z projektów, w którym mając na uwadze cele, planujemy wdrożenie, przygotowujemy procesy, i przeprowadzamy zmianę – nieustanie sprawdzając wyniki. W tym przypadku również kluczowy jest dobór odpowiednich narzędzi.
W SAP pomagamy firmom wykorzystać ich kapitał i chęci do inwestowania w pozytywne wyniki biznesowe, środowiskowe i społeczne. W naszym odczuciu filarem ciągłych działań adaptacyjnych i dostosowawczych w ramach budowy kompleksowej strategii klimatycznej jest inteligentne przedsiębiorstwo. Oprogramowanie SAP jest kluczowe dla pozyskania danych, optymalizacji procesów niezbędnych w działaniach dekarbonizacyjnych oraz łączenia metryk finansowych i niefinansowych.

Posiadamy narzędzia usprawniające proces zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach poprzez zbieranie danych w czasie rzeczywistym, ich porządkowanie, a następnie raportowanie z wykorzystaniem przejrzystych, zestandaryzowanych metryk. To właśnie cyfrowe rozwiązania w naszej opinii mogą stanowić nieocenione wsparcie przy podejmowaniu decyzji biznesowych i środowiskowych oraz tworzeniu raportów sprawozdawczości ESG.

Kompleksowe produkty i rozwiązania branżowe pomagają firmom skutecznie monitorować emisje dwutlenku węgla, zużycie materiałów oraz wpływ społeczny. Co więcej, włączenie danych dotyczących zrównoważonego biznesu do procesów i przepływów w ramach sieci biznesowych (w tym naszych partnerów czy dostawców) to działanie, które trzeba podjąć, chcąc wykorzystać pojawiające się możliwości oraz ograniczyć ryzyko, także finansowe.

Piotr Ferszka
wiceprezes zarządu, dyrektor sprzedaży ds. kluczowych klientów, SAP Polska

Najnowsze

Najlepszy partner w biznesie

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna wymusza na przedsiębiorcach konieczność odnalezienia się w nowych okolicznościach. To owa umiejętność podążania za nowym,...

Panorama Zarządzania

Wojna w Ukrainie wpłynęła na działalność agencji PR Wybuch wojny w Ukrainie okazał się kolejnym, po pandemii, wyzwaniem dla branży PR-owej. Z...

Panorama Lifestyle

Zaledwie 1 proc. ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego W Polsce nadal zbyt mało par mających małe dziecko dzieli się urlopem...

Panorama Inwestycji

Polskie firmy nie umieją efektywnie komunikować się z inwestorami Główną barierą w pozyskaniu kapitału przez polskie firmy jest brak odpowiedniej komunikacji potrzeb...

Panorama Gospodarki

Będą dopłaty dla gospodarstw ogrzewanych gazem LPG Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych analogiczne do tzw. dodatku...