Menedżer roku w finansach

Czy to, jaką branżą zarządzamy definiuje, jakich kompetencji potrzebujemy, żeby się w owym sektorze dobrze poruszać? Historycznie wychodzono z założenia, że menedżerowie w finansach muszą mieć kompetencje twarde i analityczny umysł, a ci od edukacji na przykład powinni mieć kompetencje miękkie i umysł ścisły do niczego nie jest im potrzebny. Lata analizowania zarządczych predyspozycji menedżerów dowiodły, że taki prosty schemat nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ci, którzy znaleźli się na naszej liście najlepszych menedżerów w finansach, nie doszliby do miejsc, w których są dziś zawodowo, gdyby nie miks umiejętności – jeśli mieli poczucie, że w jakimś aspekcie brakuje im kompetencji – dokształcali się bądź korzystali z wiedzy ekspertów. Bo jednym z podstawowych narzędzi dobrego menedżera – bez względu na to, jaką reprezentuje branżę, jest umiejętność czerpania z predyspozycji zespołu. Wyróżnieni w naszym plebiscycie bez wątpienia potrafią to robić. Zapraszamy do lektury.       

dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu, BIK

UZASADNIENIE: Za wykorzystywanie swojej wiedzy z zakresu branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej do budowania silnej marki BIK.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia bankowości i finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański. W latach 1993–1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek Zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995–2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007–2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie (Citi Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej, w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012–2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej. Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Od 12 maja 2020 r. jest prezesem Zarządu Association of Consumer Credit Information Suppliers, międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

Beata Kozłowska-Chyła, prezes Zarządu, PZU

UZASADNIENIE: Za zarządzanie najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce w sposób pozwalający jej na rozwój zgodnie z najnowszymi trendami i tendencjami i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne.

Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU, członka Rady Nadzorczej TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem Zarządu PZU. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz  w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Iwona Duda, wiceprezes Zarządu kierująca pracami zarządu, Alior Bank

UZASADNIENIE: Za kierowanie instytucją w sposób udowadniający, że hasło „Wyższa kultura bankowości” to dla niej nie tylko slogan. Alior Bank łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. W latach 2006–2008 była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako pełnomocnik prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego. Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Maciej Fedyna, prezes Zarządu, Generali

UZASADNIENIE: Za baczne obserwowanie światowych trendów i budowanie ubezpieczeń przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają klientów i partnerów biznesowych.

Maciej Fedyna związany jest z Generali Polska od marca 2011 r. Zaczynał pracę jako dyrektor Departamentu Controllingu, a w 2014 r. objął stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów. W listopadzie 2018 r. został jednocześnie prezesem Zarządu Concordia Capital i Concordia Polska TUW – obecnie Concordia Polska T.U. 1 lipca 2020 r. objął obowiązki prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali Polska. Przed dołączeniem do Generali Polska przez siedem lat pracował w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. polityki rachunkowości. Brał udział w procesie IPO PZU oraz w projekcie wdrożenia MSSF w Grupie PZU. Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen i Ernst & Young Audit. Członek ACCA i kandydat na biegłego rewidenta. W trakcie kariery zawodowej był członkiem Komisji Ekonomiczno-Finansowej, członkiem grupy roboczej ds. rachunkowości i sprawozdawczości Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeń do podkomisji rachunkowości CEA (Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń), reprezentując polski rynek ubezpieczeń w pracach nad rozwojem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiował także na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego i Johaness Gutenberg Universitaet w Mainz.

Michał Gajewski, prezes Zarządu/Chief Executive Officer, Santander Bank Polska

UZASADNIENIE: Za współtworzenie jednej z największych grup finansowych i największego banku z kapitałem prywatnym w Polsce. Santander Bank Polska oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro- małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji.

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Od 1992 r. związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 r. Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK, a następnie BZ WBK, zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji członka Zarządu Banku Zachodniego WBK odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008–2011 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ, gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate. W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millenium, gdzie w latach 2012–2015 był dyrektorem makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję członka Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej. W 2016 r. Michał Gajewski został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Przemysław Gdański, prezes Zarządu, Bank BNP Paribas

UZASADNIENIE: Za konsekwentne patronowanie inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley–Haas School of Business, Ashridge-Hult International Business School i HEC. Z bankowością jest związany od blisko 30 lat. W latach 1993–1995 pracował w IBP Bank, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002–2006 był dyrektorem zarządzającym kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH. Od maja do listopada 2006 r. CEO i dyrektor generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao został wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao. Od 19 listopada 2008 r. do 25 października 2017 r. członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku. Od 2 listopada 2017 r. kieruje Bankiem BNP Paribas oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W marcu 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w uznaniu za całokształt działań na rzecz promowania i rozwoju zawodowego kobiet.

Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu, PKO Bank Polski

UZASADNIENIE: Za zaangażowanie w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 r., powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014 i 2017 r. Wcześniej przez blisko dziewięć lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Był przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 r. z jego inicjatywy.

Anna Janiczek, prezes Zarządu, PZU Zdrowie

UZASADNIENIE: Za zainicjowanie i wdrożenie z sukcesem cross-obszarowych działań poprawiających doświadczenia klientów

Z Grupą PZU związana od 2016 r., w której z sukcesem inicjowała i wdrażała cross-obszarowe działania poprawiające doświadczenia klientów. Jednocześnie pełni funkcję dyrektor zarządzającej obszarem ubezpieczeń zdrowotnych, marketingu i relacji z klientem w Grupie PZU. Wdrożyła pierwszy w branży ubezpieczeniowej kompleksowy program zarządzania doświadczeniami klienta, a także prokliencki program Akademia CX. Jej zasługą jest wprowadzenie projektu Customer Journey, polegającego na tworzeniu map doświadczeń i potrzeb klientów. Jako zarządzająca procesem reklamacji w PZU zaproponowała kilkaset inicjatyw służących m.in. poprawie jakości opieki medycznej dla PZU Zdrowie. Wcześniej związana z sektorem bankowym – przez prawie dziewięć lat pracowała w The Royal Bank of Scotland.

Joao Bras Jorge, prezes Zarządu, Bank Millennium

UZASADNIENIE:  Za zarządzanie instytucją, której nadrzędną wartością jest tradycja, ale w nowoczesnym wydaniu. Joao Bras Jorge nie boi się innowacji, ale pamięta o tym, co stoi u podstaw Banku Millennium.

Absolwent studiów w zakresie zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka Zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez pieć lat zajmował stanowisko kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp. W Zarządzie Banku Millennium od 19 lipca 2006 r., w latach 2006–2008 zarządzający pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 r. obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od 22 kwietnia 2010 r. wiceprezes Zarządu, a od 24 października 2013 r. prezes Zarządu Banku Millennium. Od 3 czerwca 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium, tj. do 1 października 2019 r. również pierwszy wiceprezes Zarządu Euro Banku, pełniący obowiązki prezesa Zarządu.

Paweł Kacprzyk, prezes Zarządu, Nationale Nederlanden

UZASADNIENIE: Za sukcesywne umacnianie pozycji Nationale Nederlanden w Polsce.

Pawel Kacprzyk legitymuje się doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej oraz rynku opieki zdrowotnej, co potwierdził przez ostatnie 20 lat, piastując pozycje zarządcze oraz role CEO. W latach 2015–2017 jako CEO spółki PZU Zdrowie oraz dyrektor zarządzający Pionu Ubezpieczeń Zdrowotnych Grupy PZU był odpowiedzialny za rozwój linii biznesowych dedykowanych zdrowiu. Ponadto od 2011 do 2014 r. był CEO oraz prezesem Zarządu Grupy Medicover. Jako CEO Nationale-Nederlanden w Polsce Paweł Kacprzyk skupia się na dalszym wzmacnianiu komercyjnej pozycji Nationale-Nederlanden, jak również dalszym wzroście biznesu.

PIOTR KOZŁOWSKI, dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

UZASADNIENIE: Za aktywny udział w budowaniu rynku kapitałowego w Polsce.

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim. Z polskim sektorem finansowym i bankowym związany od ponad 20 lat. Pracę rozpoczął w 1993 r. w Towarzystwie Konsultingowo-Agencyjnym Ubezpieczeń Kredytów CIFCO w Warszawie. W latach 1993–1995 kierował zespołem ds. księgowości i sprawozdawczości w oddziale Banku Zachodniego w Warszawie. W latach 1995–1996 pracował w Banku Wschodnio-Europejskim na stanowisku naczelnika Wydziału Kredytów I i II Oddziału w Warszawie. Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao. Pracę rozpoczął jako ekspert w Departamencie Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kolejnych latach zajmował stanowiska: zastępcy dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw (1997–1998), dyrektora Biura Rozwoju i Analiz (1998–2000), dyrektora Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000–2001), dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu w Pionie Bankowości Indywidualnej (2002–2004). W latach  2004–2008 jako dyrektor Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Indywidualnej odpowiadał za realizację planów sprzedaży i wyniki pionu. Jako przedstawiciel Banku Pekao S.A. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w organach statutowych spółek: Huta Aluminium Konin, Pekao Leasing, Polski Leasing Przemysłowy, Pekao Faktoring, Leasing Fabryczny oraz Dom Inwestycyjny Xelion. W latach 2009–2018  członek Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao, gdzie nadzorował Pion Finansów, Pion Operacji oraz IT, 2018–2019 członek Rady Nadzorczej CDM Pekao. Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich jako członek Rady IDM.

Piotr Krupa, prezes Zarządu, KRUK

UZASADNIENIE: Za koordynację ekspansji zagranicznej spółki – Grupa rozwija się  na rynkach rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim.

Piotr Krupa jest współzałożycielem spółki, a począwszy od 2003 r. prezesem Zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej Kuźnicki i Krupa, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r. Jest radcą prawnym. W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997–2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000–2003 aplikację radcowską. Posiada również licencję detektywistyczną. W biznesie Piotr Krupa kieruje się mottem, które mówi, że: „Inspiracja i pasja zespołu sprawia, że niemożliwe staje się jedynie trudne”. Niezwykle ważne są dla niego także wartości, które wdrożył w firmie i którymi kieruje się w swojej pracy, zaszczepiając je jednocześnie swojemu zespołowi. Opierają się one na zasadzie szacunku zarówno do współpracowników, kontrahentów i konkurentów, ale przede wszystkim do osób zadłużonych. Zgodnie z tą filozofią osoby zadłużone są najważniejszymi klientami Grupy KRUK. Jest to niecodzienne podejście w tej branży, które zaowocowało unikatową na rynku strategią prougodową, stosowaną wobec osób zadłużonych. Jej celem jest umożliwienie spłaty długu w dogodny dla dłużnika sposób, czyli poprzez rozłożenie go na raty możliwe do spłaty. Dziś jest prezesem i znaczącym akcjonariuszem największej grupy zarządzającej wierzytelnościami w Europie Centralnej. Ostatnie lata to także początek ekspansji międzynarodowej Grupy KRUK. Grupa rozwija się na rynkach rumuńskim, czeskim oraz słowackim, niemieckim, włoskim oraz hiszpańskim. 

Marek Kulczycki, prezes Zarządu, Nest Bank

UZASADNIENIE: Za tworzenie instytucji oferującej bezpieczne, stabilne i przejrzyste produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.  

Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971–1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980–1986). Następnie był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987–1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD i organizacjami gospodarczymi. W 1991 r. mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 r. rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska. Od 2002 do 2009 r. prezes Zarządu Deutsche Bank PBC. Od 2010 do 2014 r. członek Rady Nadzorczej tego banku. Od 2011 r. adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz kolejno: dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, dziekan Wydziału Biznesu, prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych. Od 2015 do lutego 2016 r. rektor Uczelni Vistula.

Ewa Małyszko, prezes Zarządu, PFR TFI

UZASADNIENIE: Za aktywne promowanie długoterminowego oszczędzania i edukacji finansowej oraz nowych technologii w sektorze finansowym.

Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką podyplomowego studium zarządzania funduszami emerytalnymi i podyplomowego studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była prezesem Zarządu PKO BP Bankowy PTE. Wcześniej zajmowała stanowisko wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI, a w latach 1998 –2008 pracowała w SEB TFI, najpierw na stanowisku wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku prezesa Zarządu. Współautorka projektu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i edukację finansową oraz nowe technologie w sektorze finansowym.  Jest członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Laureatka rankingów Kobiet Biznesu „Businessman Magazine” oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. W 2017 r. wyróżniona tytułem TOP Profesjonalista magazynu „Business Gate” w kategorii „Najlepszy Menedżer”. Wielokrotnie uznawana przez magazyn ekonomiczny „Home&Market” za jedną z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.

Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR

UZASADNIENIE: Za umiejętne wykorzystywanie ogromnego międzynarodowego doświadczenia w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży i biznesu oraz zaawansowanych produktów finansowych, współpracy z organami nadzoru, a także zarządzania procesami operacyjnymi w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju spółki Unum w Polsce.

Pracę w  Unum Życie TUiR rozpoczęła w czerwcu 2015 r. Odpowiada za strategię rozwoju spółki w ramach wszystkich linii biznesowych. Przed dołączeniem do zespołu Unum pełniła funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w Genworth Financial. Odpowiadała m.in. za strategię rozwoju ubezpieczeń płatności i stylu życia (lifestyle protection insurance). W latach 2010–2013 była odpowiedzialna za rozpoczęcie działalności AXA TFI, gdzie pełniła funkcję dyrektora generalnego, prezesa Zarządu i przewodniczącej Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem. Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży i biznesu oraz zaawansowanych produktów finansowych, współpracy z organami nadzoru, a także zarządzania procesami operacyjnymi. Uprzednio pracowała dekadę dla największych amerykańskich banków inwestycyjnych: Merrill Lynch Capital Market, Merrill Lynch Investment Management oraz Black Rock, którego – jako dyrektor generalna – zakładała oddział w Polsce. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. Studiowała również filologię angielską na paryskiej Sorbonie oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Anna Milewska, prezes Zarządu, Skarbiec Holding i Skarbiec TFI

UZASADNIENIE: Za skutecznie prowadzenie firmy w trudnym dla gospodarki okresie, dzięki czemu Skarbiec TFI jest laureatem szeregu nagród przyznawanych przez niezależne media. Firma posiada stabilną kadrę, a jej zespół zarządzających wypracowuje powtarzalne i jedne z lepszych na rynku wyniki inwestycyjne.

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Posiada ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się we wdrażaniu projektów i zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwach oraz prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm. Szlify zawodowe w sektorze finansowym zdobywała w bankowości, z którą związała się na wiele lat. Pracowała m.in. na kierowniczych stanowiskach w Banku Współpracy Europejskiej, odpowiadając za obszar ryzyka kredytowego i sprzedaży. Jako członek Rady Nadzorczej, a następnie wiceprezes Banku Ochrony Środowiska nadzorowała rozwój obszaru detalicznego i korporacyjnego banku i prowadziła restrukturyzację portfela kredytowego BOŚ. W trakcie wieloletniej kariery zawodowej pracowała także w zarządzie TVP, nadzorując przychody spółki, marketing i biuro handlu. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego życia gospodarczego. Jako współwłaścicielka jednej z kancelarii gospodarczych skutecznie wspierała przedsiębiorców poszukujących efektywnego finansowania bieżącej działalności biznesowej.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu, BGK 

UZASADNIENIE: Za dbanie o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z klientami, elastyczne reagowanie na ich potrzeby i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom w trudnym dla gospodarki momencie wywołanym pandemią koronawirusa.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest związana z sektorem bankowym od ponad 25 lat. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), w którym zarządzała wieloma obszarami. Kierowała między innymi wdrożeniami strategicznych projektów, jak nowy model oddziału czy bankowość elektroniczna MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji”. Pełniła też funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r. była członkiem Zarządu BZ WBK. Beata Daszyńska-Muzyczka jest 20. prezesem BGK od powstania banku niemal 100 lat temu. Pod jej kierownictwem bank intensywnie angażuje się w realizację rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. Prezes Daszyńska-Muzyczka jest także pomysłodawcą i inicjatorką powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Trójmorza i od 2019 r. pełni w nim funkcję przewodniczącej rady nadzorczej. Jest członkiem kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz przewodniczącą rady programowej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jest także członkiem kapituły rady Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwoju oraz rady programowej Kongresu ICAN Management Review. Uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Prometejską im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy Bankowym Menedżerem Roku 2018 przez „Gazetę Bankową”. Znalazła się także w Top 10 Polskich Menedżerek magazynu „Forbes”. Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Advance Leadership Programme w ICAN Institute oraz Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge. Prywatnie miłośniczka lotnictwa, robi licencję pilota.

Jarosław Parkot, prezes Zarządu, Warta

UZASADNIENIE: Za wprowadzenie spółek Warty w kolejne stulecie jej istnienia w doskonałej kondycji i z tendencją do wypracowywania coraz lepszych wyników.

Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowego studium Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada również tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Erasmus w Rotterdamie. Na początku kariery zawodowej pracował w wielu prywatnych polskich i międzynarodowych firmach. W 1998 r. rozpoczął pracę w Citibanku / Bank Handlowy na stanowisku dyrektora zarządzającego dystrybucją i bankowością detaliczną. Był członkiem Zarządu Citibanku i członkiem Rady Nadzorczej TFI Kapitał Handlowy. W 2003 r. rozpoczął pracę dla Grupy Ubezpieczeniowej Uniqa Polska na stanowisku wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za rozwój strategiczny wszystkich spółek ubezpieczeniowych Uniqa w Polsce. Od 2004 r. pełnił funkcję prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Prezesem TUiR WARTA i TUnŻ WARTA jest od lipca 2010 r.

Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes Zarządu, Provident Polska

UZASADNIENIE: Za budowanie coraz silniejszej marki Providenta w Polsce, szczególnie w czasie kryzysu spowodowanego światową pandemią koronawirusa, który dotknął w sposób szczególny sektor pożyczkowy.

Agnieszka Kłos-Siddiqui posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym. Pracę w Provident Polska rozpoczęła w 2007 r. Od roku 2016 była członkiem Zarządu w Provident Polska i zajmowała stanowisko dyrektora sprzedaży i obsługi klienta. Wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu, a także była dyrektorem departamentu finansów. Zanim dołączyła do Provident Polska, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young Audit, z którą była związana przez ponad osiem lat i w angielskiej firmie Greig Middleton, zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada kompetencje biegłego rewidenta i FCCA. Prezesem Provident Polska jest od stycznia 2018 r. Objęła to stanowisko jako pierwsza kobieta i pierwsza Polka. Agnieszka Kłos-Siddiqui jest także członkiem Rady Pracodawców RP, a jednocześnie przewodniczą platformy „Kierunek: Kobieta Biznesu” działającej przy tej organizacji.

Cezary Stypułkowski, prezes Zarządu, mBank

UZASADNIENIE: Za wprowadzenie dla polskich przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej, czyli w okresie lockdownu wywołanego pandemią, rozwiązań ułatwiających sprane funkcjonowanie ich firm.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach 80. jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Przez 13 lat kierował Zarządem Banku Handlowego. W latach 2003–2006 pełnił funkcję prezesa Zarządu grupy PZU. W latach 2006–2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, międzynarodowej rady doradczej INSEAD oraz Geneva Association. Od 2012 r. jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

UZASADNIENIE: Za wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia w budowaniu świadomości Polaków na temat znaczenia bezpiecznego i profesjonalnego rynku kapitałowego.

Od ponad 20 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. W 2018 r. objął funkcję prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a od roku 2019 prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Karierę zawodową rozpoczynał w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie w latach 1989–1990 był radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. Od roku 1995 do 2002 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie dyrektora zarządzającego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao. W latach 2003–2012 był dyrektorem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję dyrektora, a następnie wiceprezesa w IDM. W latach 2015–2017 był prezesem Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS, a w latach 2017–2018 prezesem Zarządu PGE Dom Maklerski. Od 2004 r. działał w Izbie Domów Maklerskich jako wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, wiceprezes Zarządu, wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Domów Maklerskich. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.

Adam Uszpolewicz, prezes Zarządu, Grupa AVIVA

UZASADNIENIE:Za sprawne zarządzanie spółką ubezpieczeniową o ugruntowanej pozycji i dostarczanie jej klientom produktów dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. 

Związany z Avivą od 2007 r. W latach 2007– 2008 pełnił funkcję prezesa grupy, a następnie objął rolę przewodniczącego Rad Nadzorczych spółek Avivy w Polsce. W latach 2009–2013 pełnił funkcje w międzynarodowych strukturach grupy – odpowiadał m. in. za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. W 2013 r. objął ponownie stanowisko prezesa grupy Aviva w Polsce i został powołany na prezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Bezpośrednio przed przyjściem do Aviva był dyrektorem w PwC w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedżerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, także w Londynie i Luksemburgu. W latach 1999– 2005 odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod względem składki. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na uniwersytecie w Kopenhadze. Ma uprawnienia biegłego rewidenta.

Radosław Woźniak, prezes Zarządu, EFL

UZASADNIENIE: Za wzmacnianie wśród polskich przedsiębiorców słusznego przekonania, że leasing jest profesjonalnym narzędziem wspierającym ich rozwój. 

Absolwent wydziału elektroniki i informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz wydziału doradztwa finansowego i pośrednictwa Business Development Institute. Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca i współwłaściciel małej firmy z sektora IT. Następnie pracował w spółce Getin Service Provider jako wiceprezes zarządu. Od 2003 r. związany z EFL. Rozpoczął od stanowiska project managera odpowiedzialnego za współpracę z zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Następnie został zastępcą dyrektora sprzedaży, odpowiedzialnym za projekt współpracy z PSA zarówno z ramienia EFL jak i CA Bank Polska. W latach 2005–2010 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego linii biznesowych retail leasing i auto finance. Od stycznia 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. W maju 2018 r. objął funkcję prezesa zarządu EFL Finance – spółki zajmującej się dystrybucją produktów Grupy EFL oraz będącej agentem ubezpieczeniowym. Od 3 września 2019 r. pełni funkcję prezesa zarządu EFL. Radosław Woźniak jest członkiem Rady Nadzorczej Carefleet, członkiem Rady Nadzorczej Eurofactor Polska i członkiem Rady Nadzorczej CA Leasing Serbia.

Agnieszka Wrońska, prezes zarządu, LINK4

UZASADNIENIE:Za wykorzystywanie bogatego doświadczenia ubezpieczeniowego zdobytego zarówno w finansach, jak i technice ubezpieczeniowej do budowania silnej i rozpoznawalnej marki LINK4.

Z firmą związana od 2006 r. Przed powołaniem na stanowisko prezesa pełniła funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za pion finansów. Posiada bogate doświadczenie ubezpieczeniowe zdobyte zarówno w finansach, jak i technice ubezpieczeniowej. W LINK4, jeszcze jako dyrektor techniczny, kierowała departamentem odpowiedzialnym między innymi za rozwój i tworzenie produktów, ich wycenę oraz ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Do 2010 r. pełniła funkcję głównego aktuariusza spółki. Z branżą finansową związana jest od początku kariery. Zaczynała od pracy w firmie konsultingowej Ernst & Young, gdzie przez cztery lata brała udział w projektach doradczych oraz badaniach sprawozdań finansowych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku metody ilościowe oraz systemy informacyjne. Posiada licencję aktuarialną oraz jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ACCA. W chwilach wolnych od pracy lubi wędrówki tatrzańskimi szlakami, narciarstwo, nurkowanie w ciepłych morzach oraz rozwijanie talentów kulinarnych.

Piotr Zadrożny, prezes Zarządu, TUZ TUW Ubezpieczenia

UZASADNIENIE:Za wyprowadzenie TUZ TUW Ubezpieczenia na ścieżkę sukcesywnego wzrostu i innowacyjne podejście do zarządzania zmianą.

Piotr Zadrożny jest związany z sektorem finansowym i ubezpieczeniowym od dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.

w: PIU, Amplico Life , MetLife, CitiInsurance oraz Citibank. Funkcję prezesa Zarządu TUZ TUW pełni od lutego 2016 r. Przewodnictwo Piotra Zadrożnego w TUZ TUW wiąże się z kontynuacją wdrażanej od początku 2016 r. strategii systematycznego rozwoju towarzystwa i dalszej rozbudowy zróżnicowania portfela ubezpieczeń. Dzięki konsekwentnie wprowadzanym zmianom: organizacyjnym, produktowym, sprzedażowym, a także, co kluczowe, usprawnieniem procesu likwidacji szkód, dziś TUZ TUW posiada status wiarygodnego i solidnego gracza na rynku ubezpieczeniowym, wyróżniającego się zarówno ofertą, jak i jakością obsługi.

Poprzedni artykułMam w sobie siłę
Następny artykułNiegrzeczne dziecko biznesu

Najnowsze

Inwestowanie online

Dynamiczny rozwój rynku finansowego oparty został w dużej mierze nie o produkty jak dekadę temu, ale o nowe narzędzia technologiczne - mówi Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Nie idziemy na kompromisy jakościowe

Rozmowa z Pat Romanek, członkiem Zarządu Butcher’s Pet Care.

Intuicja to mój istotny kompas w biznesie

Rozmowa z Beatą Drzazgą, prezes Zarząd BetaMed.

Jakich liderów dziś potrzebujemy?

Rozmowa z Ewą Małyszko, prezes Zarządu PFR TFI.

Rola menedżera w kryzysie

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, pierwszy kwartał 2021 r. również. Mamy za sobą już ponad rok funkcjonowania w nowym świecie, który funkcjonuje głównie online i jest mobilny. Ta sytuacja wymaga innych kompetencji niż czasy przed pandemią, bardziej miękkich niż twardych, zrozumienia, empatii i elastyczności. Stare wzorce się już nie sprawdzają. Trzeba więcej słuchać, niż mówić - mówi Iwona Kossmann, prezes Zarządu Deni Cler.